Park hotel Trenčianske Teplice

Pravidlá a zásady

Všeobecné obchodné podmienky

Poskytovateľ

obchodné meno: PARKHOTEL na Baračke, s.r.o.
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
sídlo: SNP 11/39-61
018 51 Nová Dubnica
Slovenská republika
prevádzka: Parkhotel na Baračke
Baračka 89
914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 35 876 263
IČ DPH: SK 2021969092
zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 30568/R
(ďalej v texte len „Poskytovateľ“)

vydáva s účinnosťou od 15.5.2014 nasledovné obchodné podmienky poskytovania služieb na internetových stránkach www.parkhotelnabaracke.sk (ďalej len „Obchodné podmienky“):

Článok I - Úvodné ustanovenia

 • Obchodné podmienky sa vzťahujú na každú osobu, ktorá vstupuje na internetové stránky www.parkhotelnabaracke.sk a používa ich (ďalej len „Používateľ“).
 • Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní služieb na internetových stránkach www.parkhotelnabaracke.sk, uzavretej medzi Poskytovateľom a Používateľom, ktorej predmetom je používanie služieb na internetových stránkach www.parkhotelnabaracke.sk. V prípade, že Používateľ nesúhlasí s dodržiavaním Obchodných podmienok, nemôže služby na internetových stránkach www.parkhotelnabaracke.sk využívať.
 • Použitie informácii, fotografii alebo akýchkoľvek grafických zobrazení na internetových stránkach www.parkhotelnabaracke.sk podlieha Obchodným podmienkam.
 • Údaje a informácie, uvedené na internetových stránkach www.parkhotelnabaracke.sk sú informatívne a nemajú záväzný charakter. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné napadnutie informácii, uvedených na internetových stránkach www.parkhotelnabaracke.sk, počítačovými vírusmi.

Článok II - Práva a povinnosti Používateľa a Poskytovateľa

 • Používateľ potvrdzuje, že sa s Obchodnými podmienkami oboznámil, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 • Používateľ je oprávnený používať internetové stránky www.parkhotelnabaracke.sk len pre svoju osobnú potrebu, alebo za účelom uzavretia právneho vzťahu s Poskytovateľom.
 • Texty, fotografie a ďalšie grafické prvky, použité na internetových stránkach www.parkhotelnabaracke.sk, sú chránené autorským právom a ďalšími právnymi predpismi, vzťahujúcimi sa k priemyselnému vlastníctvu. Používateľ ich nesmie kopírovať, reprodukovať, distribuovať, upravovať alebo inak verejne šíriť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.
 • Použitie akýchkoľvek informácii a osobných údajov Používateľa prostredníctvom internetových stránok www.parkhotelnabaracke.sk sa považuje zároveň za výslovné udelenie súhlasu Používateľa Poskytovateľovi na použitie týchto informácii a osobných údajov pre účely, pre ktoré boli poskytnuté, a to na dobu, počas ktorej je v zmysle platnej právnej úpravy potrebné tieto údaje uchovávať a spracovávať.
 • Poskytovateľ sa zaväzuje zachovať o takto získaných informáciách a osobných údajoch mlčanlivosť, okrem prípadov, keď je o takýchto informáciách alebo osobných údajoch povinný informovať tretie osoby (najmä orgány činné v trestnom konaní) v zmysle platnej legislatívy.
 • Pri fyzických osobách sa Poskytovateľ zaväzuje dodržiavať zákon o ochrane osobných údajov.
 • Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Používateľovi objednané služby v dohodnutom rozsahu, kvalite a čase.
 • Používateľ sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi cenu objednaných služieb v požadovanej výške a v požadovanom termíne a čase.
 • Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, vzniknuté v súvislosti s neoprávneným použitím alebo zneužitím internetových stránok www.parkhotelnabaracke.sk, v súvislosti s ich poruchou, zdržaním pri prenose, napadnutím počítačovými vírusmi alebo iným zlyhaním.

Článok III - Postup pri uzatvorení zmluvy o poskytovaní služieb

 • V prípade záujmu Používateľa o objednanie služieb Poskytovateľa vyplní Používateľ rezervačný formulár a / alebo kontaktný formulár a / alebo objedná služby prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu).
  V rezervačnom a / alebo v kontaktnom formulári je Používateľ povinný vyplniť riadne všetky požadované údaje. V kontaktnom formulári a / alebo v texte e-mailu je Používateľ povinný uviesť text objednávky.
  Rezervačný i kontaktný formulár sú zverejnené na internetových stránkach www.parkhotelnabaracke.sk.
 • Objednávku cez vyplnený rezervačný a / alebo kontaktný formulár a / alebo e-mail odošle Používateľ Poskytovateľovi prostredníctvom siete Internet. Doručenie takejto objednávky Poskytovateľovi sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb medzi Poskytovateľom a Používateľom.
 • Poskytovateľ prijme návrh na uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb tým spôsobom, že najneskôr do 24 hodín od prijatia objednávky vystaví Používateľovi v písomnej forme potvrdenie rezervácie na objednané služby. Následne Poskytovateľ vystaví Používateľovi zálohovú faktúru v plnej cene objednaných služieb tak, aby najneskôr 14 dní pred čerpaním objednaných služieb boli peňažné prostriedky pripísané na bankový účet Poskytovateľa.
 • Súčasťou zálohovej faktúry sú informácie pre Používateľa, potrebné na úhradu objednaných služieb Poskytovateľovi, a to číslo bankového účtu Poskytovateľa, variabilný symbol a cena objednaných služieb.
 • Podmienkou pre poskytnutie objednaných služieb zo strany Poskytovateľa, je pripísanie peňažných prostriedkov v plnej výške na bankový účet Poskytovateľa najneskôr 12 hodín pred ich poskytnutím.
 • V prípade, že Používateľ neuhradí Poskytovateľovi cenu objednaných služieb v požadovanej výške a / alebo v požadovanom termíne, dôjde ku zrušeniu zmluvy o poskytovaní služieb pred ich poskytnutím Poskytovateľom.
 • V prípade, že zmluvu o poskytovaní služieb zruší pred ich poskytnutím Používateľ, má Poskytovateľ právo požadovať od Používateľa storno poplatok, ako zmluvnú pokutu za zrušenie Zmluvy o poskytovaní služieb pred ich poskytnutím.
 • Výška storno poplatku závisí od storno lehoty. Storno lehota začína plynúť dňom doručenia písomného oznámenia o zrušení Zmluvy o poskytovaní služieb pred ich poskytnutím Poskytovateľovi, a zároveň dňom písomného potvrdenia Poskytovateľa, že oznámenie Používateľa o zrušení zmluvy o poskytovaní služieb pred ich poskytnutím obdržal a zaregistroval.
 • Poskytovateľ má právo od Používateľa požadovať storno poplatky v nasledovnej výške:
  - pri storne objednávky 30 a viac dní pred čerpaním služieb 0 % z ceny objednaných služieb
  - pri storne objednávky 29 až 21 dní pred čerpaním služieb 25 % z ceny objednaných služieb
  - pri storne objednávky 20 až 14 dní pred čerpaním služieb 50 % z ceny objednaných služieb
  - pri storne objednávky 13 až 7 dní pred čerpaním služieb 80 % z ceny objednaných služieb
  - pri storne objednávky menej ako 6 dní pred čerpaním služieb 100 % z ceny objednaných služieb
 • V prípade, že Používateľ zruší zmluvu o poskytovaní služieb pred ich poskytnutím z vážnych dôvodov ako sú ústavné liečenie, živelná pohroma, vojenské povinnosti, úmrtie, vážne ochorenie alebo úmrtie člena rodiny, a túto skutočnosť písomne preukáže Poskytovateľovi, nebude Poskytovateľ požadovať od Používateľa storno poplatok.

Článok IV - Záverečné ustanovenia

 • Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Používateľovi dňom použitia služieb internetových stránok www.parkhotelnabaracke.sk Používateľom.
 • Obchodné podmienky upravuje, vydáva a mení výhradne Poskytovateľ.
 • Používateľ vyhlasuje, že si Obchodné podmienky prečítal a na znak súhlasu s ich obsahom vyplňuje a zasiela rezervačný a / alebo kontaktný formulár a / alebo e-mail s cieľom využiť služby Poskytovateľa, uvedené na internetových stránkach www.parkhotelnabaracke.sk.

Online Rezervácia

Príchod:
Odchod:

Počet osôb:

Dospelých osôb
Deti od 3 do 10 rokov
Deti do 3 rokov

Počet izieb

x Jednolôžková izba
x Dvojlôžková izba
x Apartmán malý
x Apartmán veľký
x Štúdio
x Rodinná izba

Sme také aké sme

Dámy nechajte sa nami rozmaznávať celý pobyt (min. 3 noci)

Rodinná dovolenka

Oddych pre celú rodinu

Sledujte nás na Facebooku

Viac na našej facebook stránke