Park hotel Trenčianske Teplice

Pravidlá a zásady

Podmienky vernostného programu Parkhotel Klub

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto podmienky upravujú vernostný program Parkhotel Klub (ďalej len „vernostný program“), ktorý je určený pre návštevníkov Parkhotela na Baračke, Baračka 89, 914 51 Trenčianske Teplice (ďalej len „hotela“), za účelom ich motivácie k ďalším návštevám a odmeny za vernosť pri využívaní služieb hotela.

Prevádzkovateľom vernostného programu je spoločnosť PARKHOTEL na Baračke, s.r.o., SNP 11/39-61, 018 51 Nová Dubnica, zapísaná v obchodnom registri OS Trenčín, odd. Sro, vložka č. 30568/R.

2. Účasť na vernostnom programe

Návštevník hotela sa zúčastňuje na vernostnom programe na základe klubovej karty. Nárok na klubovú kartu má každá dospelá osoba nad 18 rokov, ktorá sa za posledné 3 roky zúčastnila niektorého z pobytov, organizovaných hotelom. Návštevník, ktorý spĺňa podmienky na vydanie klubovej karty, môže byť držiteľom len jednej klubovej karty. Účasť na vernostnom programe je bezplatná.

3. Vystavenie klubovej karty

Návštevníkovi, ktorý spĺňa podmienky na vystavenie klubovej karty je klubová karta doručená:
a.) osobne, počas pobytu v hoteli na základe riadne a úplne vyplneného registračného formulára
b.) poštou, na základe e-mailovej žiadosti o vystavenie klubovej karty, pričom pracovník hotela pred vystavením klubovej karty preverí, či žiadateľ spĺňa podmienky na zaradenie do vernostného programu

4.Použitie klubovej karty

Pri každej objednávke pobytu je držiteľ klubovej karty povinný uviesť číslo klubovej karty, inak mu zľavy a bezplatné služby, plynúce z vlastníctva klubovej karty, nebudú poskytnuté.

Klubová karta je vystavená na meno, je neprenosná a platí výlučne spolu s občianskym preukazom alebo iným dokladom totožnosti (cestovný pas, vodičský preukaz, preukaz poistenca).

Pracovník hotela je oprávnený odmietnuť poskytnutie zľavy alebo bezplatnej služby, plynúcej z vlastníctva klubovej karty, ak je u jej držiteľa dôvodné podozrenie, že ním vykonané objednávky nie sú určené pre jeho osobnú spotrebu.

Klubová karta je použiteľná výlučne na pobyt, ktorý nie je organizovaný a hradený cestovnou kanceláriou, zamestnávateľom alebo inou spoločnosťou či sprostredkovateľom.

Vernostné zľavy, vyplývajúce z vlastníctva klubovej karty, môžu byť kumulovateľné s iným typom zliav, poskytovaných hotelom (first minute, last minute a pod.). O možnej kumulácii zliav je potrebné sa informovať na recepcii hotela.

5.Výhody plynúce z vlastníctva klubovej karty

Vlastníctvo klubovej karty oprávňuje jej držiteľa k čerpaniu výhod vo forme zliav a bezplatných služieb počas pobytu. Aktuálny zoznam zliav a bezplatných služieb k jednotlivým stupňom klubových kariet prevádzkovateľ programu zverejňuje na internetových stránkach www.parkhotelnabaracke.sk.

Prevádzkovateľ programu si vyhradzuje právo jednostranne meniť a upravovať podmienky vernostného programu.

6.Druhy klubových kariet

a.) Klientska karta - Nárok na jej získanie vzniká návštevníkovi po absolvovaní prvého pobytu v hoteli
b.) Strieborná karta - Nárok na jej získanie vzniká návštevníkovi, ktorý za posledné 3 roky čerpal v hoteli minimálne 3 pobyty.
c.) Zlatá karta - Nárok na jej získanie vzniká návštevníkovi, ktorý za posledné 3 roky čerpal v hoteli minimálne 10 pobytov.

7.Prechod do vyššieho stupňa vernostného programu

Ak držiteľ klubovej karty spĺňa podmienky pre získanie klubovej karty vyššieho stupňa, vystaví mu pracovník hotela počas pobytu novú klubovú kartu vyššieho stupňa a skartuje dovtedy platnú klubovú kartu nižšieho stupňa.

8.Pripisovanie bodov

Držiteľ karty získava body za absolvované pobyty v hoteli. Pobytom sa rozumie kombinácia služieb – balík služieb, organizovaný a poskytovaný hotelom, pričom zoznam takýchto pobytov je zverejnený na http://www.parkhotelnabaracke.sk/parkhotel/wellness-pobyty. Body sa nepripisujú za využitie individuálnych služieb (ubytovanie, vstup do wellness centra a pod.).

Ak pobyt čerpá viac osôb v rámci jednej skupiny súčasne (napr. manželia) a objednávateľom pobytu bola len jedna z nich, bod za návštevu sa pripisuje obom návštevníkom za predpokladu, že každý z nich má na svoje meno vystavenú klubovú kartu.

Ak pobyt čerpá viac osôb v rámci jednej skupiny súčasne, objednávateľ pobytu vlastní klubovú kartu a ostatné osoby klubovú kartu nevlastnia, zľavy a bezplatné služby sa vzťahujú na všetky osoby v rámci tejto objednávky.

9.Platnosť klubovej karty

Klubová karta nemá obmedzenú platnosť v prípade, ak sú bez prerušenia splnené podmienky jej použitia.

10.Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom databázy, v ktorej sú evidované osobné údaje držiteľov klubových kariet, je spoločnosť PARKHOTEL na Baračke, s.r.o., SNP 11/39-61, 018 51 Nová Dubnica, zapísaná v obchodnom registri OS Trenčín, odd. Sa, vložka č. 10341/R. Vyplnením registračného formulára dáva návštevník prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním jeho osobných údajov pre obchodné a marketingové účely prevádzkovateľa a súhlas so zasielaním noviniek, ponúk a akcií elektronickou poštou na uvedenú emailovú adresu.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje využívať osobné údaje držiteľov kariet len pre vlastnú potrebu a neposkytnúť ich tretím stranám.

11.Vystúpenie z vernostného programu

Ak si držiteľ klubovej karty ďalej neželá byť členom Parkhotel klubu a participovať na vernostnom programe, môže kedykoľvek zaslať klubovú kartu prevádzkovateľovi späť. Deň doručenia vrátenej klubovej karty späť prevádzkovateľovi sa považuje za ukončenie členstva v Parkhotel klube.

12. Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne meniť ustanovenia podmienok vernostného programu. Zmeny podmienok vernostného programu nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na stránke www.parkhotelnabaracke.sk.

Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť vernostný program, bez akýchkoľvek právnych nárokov na vyčerpanie zliav, bezplatných služieb, alebo na akékoľvek peňažné či nepeňažné nároky zo strany držiteľov kariet.

Tieto podmienky vernostného programu Parkhotel Klub v plnom rozsahu nahrádzajú doterajšie podmienky vernostného programu Parkhotel Klub.

Tieto podmienky vernostného programu Parkhotel Klub nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. júla 2012.

V Trenčianskych Tepliciach, dňa 15. máj 2014.

Online Rezervácia

Príchod:
Odchod:

Počet osôb:

Dospelých osôb
Deti od 3 do 10 rokov
Deti do 3 rokov

Počet izieb

x Jednolôžková izba
x Dvojlôžková izba
x Apartmán malý
x Apartmán veľký
x Štúdio
x Rodinná izba

Kúpeľný oddych

krátkodobý relaxačný pobyt (min. 2 noci)

Štedré ničnerobenie

Naozaj štedré Vianoce na Baračke

Sledujte nás na Facebooku

Viac na našej facebook stránke